Aktualizace 25. 2. 2020: Přidány medailonky paních učitelek (zobrazí se po kliknutí na jméno paní učitleky) a aktualizovaná kritéria přijetí do 1. ročníku. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

MOTIVAČNÍ PROGRAM "VESELÁ ŠKOLIČKA" PRO PŘEDŠKOLÁKY

Před zápisem nabízíme předškoláčkům a jejich rodičům účast v přípravném motivačním programu  Veselá školička. Zde si děti vyzkouší jaké to bude, až se stanou školáky. Seznámí s budoucími učiteli v 1. třídách. Rodiče získají potřebné informace ohledně zápisu, školní zralosti i fungování školy.  Veškeré informace o programu naleznete na stránkách www.skolicka.webs.com.

Začínáme ve středu 4. března 2020 v 16 hodin.

 

INFORMACE K ZÁPISU

Zápis pro školní rok 2020/2021 proběhne  ve středu  1. dubna 2020 od 13 do 18 hodin v přízemí hlavní budovy ZŠ Javornická.

K zápisu přineste rodný list žáka a občanské průkazy zákonných zástupců, případně potvrzení o povoleném odkladu školní docházky pro předchozí školní rok. 

Součástí zápisu je také získávání nezbytných údajů o dítěti a jeho zákonných zástupcích do žádosti o přijetí  a  osobního listu žákaMáte-li zájem, je možné tyto vyplnit už s předstihem. Při vlastním zápisu pak pouze ověříme správnost údajů dle předloženého rodného listu a občanského průkazu.

  Upozorňujeme, že je třeba, aby žádost o přijetí do školy byla podepsána oběma rodiči (s výjimkou stavu, kdy je dítě soudně v péči jen jednoho z rodičů – doloženého rozhodnutím soudu).

Pokud již víte, že budete chtít, aby Vaše dítko od 1. třídy navštěvovalo také školní družinu, doporučujeme vyplnit a na zápis přinést i přihlášku do družiny.  

 Pro školní rok 2020/2021 počítáme s otevřením max. tří prvních tříd. Třídními učitelkami budou Michaela Kosová a Eva Knitlová  a při dostatečném množství žáků na otevření další 1. třídy Vendula Koutská

 

V případě přijetí žáka se speciálními vzdělávacími potřebami se může počet žáků ve třídě úměrně snížit (dle vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných).

PRŮBĚH ZÁPISU

S orientací Vám hned po vstupu do školy pomohou uvádějící žáci a učitelé.

Nejprve půjdete do místnosti s nápisem "ŽÁDOST O PŘIJETÍ", kde vyplníte a odevzdáte panu řediteli formulář žádost o přijetí (podepsaný oběma zákonnými zástupci), příp. žádost o odklad školní docházky + povinné přílohy.

Vyberete si jednu ze tříd s označením "ZÁPIS", kde dojde k vlastnímu zápisu žáka. S Vaším dítkem si bude paní učitelka či pan učitel povídat max. 20 minut. Součástí zápisu žáka jsou i aktivity, které se zaměřují na sebeobsluhu a manipulace (knoflík, tkanička,...), řečové dovednosti (básnička, písnička), správné držení tužky (kresba/malba postavy), barvy, geometrické tvary, matematické představy či jemnou motoriku.  Formální část zápisu urychlí, pokud předem vyplníte také osobní list žáka.

Po zápisu bez zbytečného odkladu zveřejníme na webových stránkách školy seznam zapsaných žáků. Předpokládané datum zveřejnění je 4. 5. 2020.

 

KRITÉRIA ZÁPISU

Závazná kritéria přijímání žáků do ZŠ Rychnov n. Kn., Javornická ul. jsou k dispozici ZDE. 

SPÁDOVÉ OBLASTI

Naše základní škola ráda uvítá žáky ze všech oblastí Rychnova n. Kn. i dalších měst a obcí, nicméně ze zákona jsme povinni vzít všechny děti z těchto ulic a městských částí:

Bajzova, Bejvalova, Ekologická, Fáborského, Fajstova, Javornická, Kalisova, Ke Včelnému, Kemlinkova, Mírová, Na Jamách, Na Spravedlnosti, Obránců míru, Pod Budínem, Sokolovská (pravá strana ve směru od ČSD), Strojnická, Svobody, Školní náměstí, Štemberkova, Wolkerova, Jiráskova, část města Jámy.

 ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Pokud se domníváte, že vaše dítě ještě není dostatečně připraveno na školu, zvažte podání žádosti o odklad povinné školní docházky.

Pokud o odklad požádáte, je třeba vaši žádost doložit doporučujícím posouzením poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna) a odborného lékaře.

Doporučujeme vám absolvovat potřebné vyšetření ve školském poradenském zařízení (nebo se na vyšetření alespoň objednat) před zápisem do první třídy. Čekací doba je velmi dlouhá.

Odborným lékařem pro potřeby žádosti o odklad je dětský lékař.

Žádost o odklad doručte prosím škole po získání všech doporučení, nejpozději však do 31. května 2020.

 

Jakým dětem prospěje odklad školní docházky?

·         rychle unavitelným

·         hodně nesoustředěným, které přebíhají od činnosti k činnosti

·         těm, jejichž kresba je nevyzrálá a bez detailů

·         které nedokážou napodobit předkreslený obrazec a napsané slovo

·         sociálně nevyzrálým s problémy v sebeobsluze

·         dětem se závažnou vadou výslovnosti, u kterých je ale naděje, že se ji podaří během dalšího roku odstranit nebo zmírnit

Kdy zvažovat „pro a proti“?

·         u dětí, jež se narodily v letních měsících

·         které jsou chronicky nemocné

·         jsou velmi malého vzrůstu

U dětí, které se na školu těší a jsou dostatečně zralé, může odklad způsobit, že ztratí potřebný elán a nadšení.

MOŽNOST NASTOUPIT DO 1. TŘÍDY PRO PĚTILETÉ DĚTI

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2019 do konce srpna 2020, může být přijato k plnění povinné školní docházky již ve školním roce 2020/2021, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

  

CO BYMĚL ŽÁK UMĚT, NEŽ PŮJDE DO ŠKOLY

Výstupy, kterých by měl žák v ideálním případě dosáhnout před vstupem do školy, přehledně a srozumitelně popisuje tzv. Desatero pro rodiče dětí předškolního věku. Jednoduchý, velmi pěkně zpracovaný materiál k tomuto tématu najdete také na stránkách www.rodicevitani.cz.  


Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account